Φυσιολογικές τιμές Εργαστηριακών Εξετάσεων


Α.Α ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Φ.Τ. ΑΝΔΡΕΣ Φ.Τ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΑ
1 Τ3 Τριιωδοθυρονίνη 0,7 – 2,0 0,7 – 2,0 ng/ml
2 T4 Θυροξίνη 4,5 – 12,5 4,5 – 12,5 μg/dl
3 TSH Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη 0,3 – 4,5 0,3 – 4,5 mIU/lt
4 FT3 Ελεύθερη Τριιωδοθυρονίνη 1,5 – 5,0 1,5 – 5,0 pg/ml
5 FT4 Ελεύθερη Θυροξίνη 0,7 - 2,0 0,7 - 2,0 ng/dl
6 ABTPO Αντίσωμα θυρ. υπεροξειδάσης < 60 < 60 IU/ml
7 Anti-Tg Αντίσωμα κατά θυρεοσφαιρίνης < 60 < 60 IU/ml
8 Anti-M Αντίσωμα μικροσωμιακά θυρ. < 60 < 60 IU/ml
9 FSH Θυλακιοτρόπος ορμόνη >1 - 8 Παραγ: 1,8 – 10,5
Εμμην: 30 - 130
mIU/ml
10 LH Ωχρινοτρόπος ορμόνη 0,6 - 12 Παραγ: 0,5 – 5
Εμμην: 12 - 60
mIU/ml
11 PRL Προλακτίνη 3,0 – 14,7 3,8 – 23,2 ng/ml
12 Ε2 Οιστραδιόλη 10 - 50 Παραγ: 20 – 100
Ωορρ: 100 - 450
pg/ml
13 βHCG Β- χοριακή γοναδοτροπίνη < 3 < 5 mIU/ml
14 Prog Προγεστερόνη - 5,7 - 31 ng/ml
15 Α-τεστ Προγεννητικός έλεγχος χρωμο-σωμικών ανωμαλιών - < 1/250
AFP < 2,5 MoM
 
16 uE3 Ελεύθερη οιστριόλη - Ηλικία κυήσεως ng/ml
17 HPL Πλακουντιακό γαλακτογόνο - Ηλικία κυήσεως μg/ml
18 E1 Οιστρόνη - Παραγ: 1,5 – 15 mg/dl
19 Testo Τεστοστερόνη 2,5 – 14,5 0,1 – 0,95 ng/ml
20 Ftesto Ελεύθερη τεστοστερόνη 10 - 40 0,3 – 3,0 pg/ml
21 DHEAS Θεϊκή δεύδροεπιανδροστερόνη 100 – 560 195 - 507 μg/dl
22 DHEA Δεϋδροεπιανδροστερόνη 1,5 – 5,0 0,7 – 5,0 mg/ml
23 Δ4 Ανδροστενεδιόνη 0,8 – 3,6 1,0 – 3,8 ng/ml
24 17ΟΗPG 17-υδροξυ-προγεστερόνη 0,2 – 2,0 0,1 – 1,2 ng/ml
25 SHBG Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη 0,6 – 4,7 1,2 – 7,7 mg/lt
26 CORT Κορτιζόλη 6,0 – 25,0  8:00
2 – 10      20:00
6,0 – 25,0  8:00
2 – 10      20:00
μg/dl
27 ACTH Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη 8,0 – 65,0  8:00
7 – 30      20:00
8,0 – 65,0  8:00
7 – 30      20:00
pg/ml
28 GH Αυξητική ορμόνη < 5 < 10 ng/ml
29 IGF-1 Σωματομεδίνη 40 – 180 24 – 152 ng/ml
30 PTH Παραθορμόνη 10 - 65 10 - 65 pg/ml
31 Osteocalcin Οστεοκαλσίνη 5,2 - 50 7,7 - 66 ng/ml
32 CEA Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο < 5 < 5 ng/ml
33 AFP Α-εμβρυϊκή σφαιρίνη 0 - 7 0 - 7 ng/ml
34 CA 15-3 Ογκολογικό αντιγόνο μαστού < 30 < 30 IU/ml
35 CA 125 Ογκολογικό αντιγόνο ωοθήκης < 35 < 35 IU/ml
36 CA 19-9 Ογκολογικό αντιγόνο πεπτικού < 37 < 37 IU/ml
37 PSA Ειδικό προστατικό αντιγόνο < 4,0 - ng/ml
38 FPSA Ελεύθ. Ειδικό προστατ. αντιγόνο FPSA/PSA >20%
Υπερτροφία προσ
- ng/ml
39 CA 72-4 Ογκολογικό αντιγόνο 72-4 < 6 < 6 IU/ml
40 CA 50 Ογκολογικό αντιγόνο 50 < 25 < 25 IU/ml
41 TATI Ογκολογικό αντιγόνο TATI < 21 < 21 IU/ml
42 NSE Μη ειδική νευρωνική ενολάση < 12,5 < 12,5 ng/ml
43 TPA Πολυπεπτιδικό ιστικό αντιγόνο < 95 < 95 IU/lt
44 b2-microsph Β2-μικροσφαιρίνη 0 – 2,4 0 – 2,4 mg/lt
45 Renin ρενίνη 0,2 – 2,8 0,2 – 2,8 ng/ml/hr
46 Aldosterone Αλδοστερόνη 10 - 160 10 - 160 pg/ml
47 B12 Βιταμίνη Β 12 200- 900 200- 900 pg/ml
48 Folic acid Φυλλικό οξύ 3 - 18 3 - 18 ng/ml
49 Insulin Ινσουλίνη 5 - 25 5 - 25 μIU/ml
50 C-peptide Πεπτίδιο-C 0,4 – 4,4 0,4 – 4,4 ng/ml
51 Digoxin Επίπεδα διγοξίνης 0,8 – 1,5 0,8 – 1,5 ng/ml
52 Theophyllin Επίπεδα θεοφυλλίνης 10 - 20 10 - 20 μg/ml
53 Tegretol Επίπεδα καρβαμαζεπίνης 4 - 12 4 - 12 μg/ml
54 Depakene Επίπεδα βαλπροϊκού οξέος 50 - 100 50 - 100 μg/ml
55 Epanutin Επίπεδα φαινυντοϊνης 10 - 20 10 - 20 g/ml
56 IgE total Ολική ανοσοσφαιρίνη IgE < 150 < 150 IU/ml
57 IgE specific Ειδική ανοσοσφαιρίνη IgE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

0 < 0,35 Μη ανιχνεύσιμη PRU/ml
Ι 0,36 - 0,70 Χαμηλή
ΙΙ 0,71 - 3,50 Αυξημένη
ΙΙΙ 3,51 - 17,5 Υψηλή
IV 17,51 - 52,5 Πολύ υψηλή
V > 52,51 Εξαιρετ. υψηλή