Ραδιοανοσολογική Δοκιμασία (RIA)


  Ορισμός   Σύγκριση με άλλες τεχνικές   Πεδία Έρευνας
  Τεχνική   Εξάλειψη   Εταιρείες / Παρασκευαστές RIA
  Εφαρμογές   Μέλλον   Αναφορές

ΜέλλονΥπάρχει η εκτίμηση ότι σημαντικός αριθμός εξετάσεων RIA/IRMA διεξάγονται ετησίως παγκοσμίως.

Εξαιτίας της ακεραιότητας τους και της ύπαρξης ανοιχτού συστήματος, τα RIA θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν την βασική ανάγκη ενός προγράμματος πρόληψης και διάγνωσης στηριζόμενα στην δομική ανίχνευση των μεταβολών στην συγκέντρωση του αίματος του αναλύτη. Σε μερικές περιπτώσεις, τα RIA θα εξελιχθούν σε δεύτερης γραμμής εξέταση αναφοράς ώστε να συμπληρώνουν τις θυγατρικές της μη ισοτοπικές δοκιμασίες.

Τα RIA θα εξακολουθήσουν να παραμένουν μία διαθέσιμη, οικονομική τεχνολογία μακρά μέσα στον 21ο Αιώνα.