Ραδιοανοσολογική Δοκιμασία (RIA)


  Ορισμός   Σύγκριση με άλλες τεχνικές   Πεδία Έρευνας
  Τεχνική   Εξάλειψη   Εταιρείες / Παρασκευαστές RIA
  Εφαρμογές   Μέλλον   Αναφορές

Αναφορές

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/R/Radioimmunoassay.html
http://www.dae.gov.in/publ/betrlife/health/radimasy.pdf
http://www.thyrocare.com/tech/ria.htm
http://www.boomer.org/c/p3/c03/c0307.html
http://www.antibodystation.com/elisa-radioimmunoassay/